Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre LR partnera

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto Zmluva o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako nepomenovaný kontrakt v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Pokiaľ je v tejto Zmluve uvedený LR partner, myslí sa tým aj Tímový LR partner, pokiaľ nie je špecificky uvedené inak.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená Marketingový plán jednostranne v primeranej miere meniť. Zmena Marketingového plánu bude ostatným zmluvným stranám oznámená prostredníctvom webových stránok LR. Ak niektorá zmluvná strana so zmenou Marketingového plánu nebude súhlasiť, je táto zmluvná strana oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba predstavuje jeden mesiac a plynie odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety.

1.3. V prípade, že je účastníkom tejto Zmluvy aj Tímový LR partner, uplatnia sa práva a povinnosti LR partnera podľa Zmluvy spoločne a nerozdielne na LR partnera a Tímového LR partnera.

2. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca medzi spoločnosťou LR a LR partnerom, v zmysle ktorej bude LR partner nakupovať od spoločnosti LR produkty značky LR a tieto produkty podľa svojej voľby samostatne užívať alebo ich vo forme osobného predaja predávať ďalej konečným zákazníkom, a tiež úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán.

2.2. LR partner je povinný po uzatvorení tejto Zmluvy odobrať „Štartovací set“ zložený z produktov LR podľa vlastného výberu a aktuálnej ponuky (ďalej len „Štartovací set“), inak táto Zmluva zaniká v súlade s článkom 10.1. nižšie.

3. Forma spolupráce

3.1. Oprávnenie pre LR partnera na nákup produktov značky LR od spoločnosti LR vzniká ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3.2. LR partner nakupuje a predáva produkty značky LR pod svojim menom a na svoj účet. LR partner nie je v pracovnoprávnom ani obdobnom pomere ku spoločnosti LR a ani nesmie taký dojem vzbudzovať. LR partner nevystupuje ani  neobchoduje ako zamestnanec spoločnosti LR ani ako osoba akokoľvek splnomocnená či poverená zo strany spoločnosti LR. Zmluvná spolupráca so spoločnosťou LR nezakladá obchodné zastúpenie v zmysle § 652 a nasl. Obchodného zákonníka ani inú formu zastúpenia a LR partner nesmie taký dojem vzbudzovať.

3.3. LR partner je povinný sám si zaistiť príslušné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, pokiaľ je takéto oprávnenie vyžadované právnymi predpismi, a sám plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho z tejto činnosti vyplývajú, vrátane povinností vyplývajúcich najmä z daňových a živnostenských predpisov. LR partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť LR o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa oprávnenia na podnikanie a daňovej registrácie.

3.4. LR partner sa zaväzuje samostatne sa zoznamovať s prípadnými zmenami Marketingového plánu či iných dokumentov (ktoré budú zverejnené prostredníctvom webových stránok LR www.lr-slovak.com).

4. Záväzný spôsob predaja a prezentácia produktov LR

4.1. Predaj produktov značky LR sa vykonáva výlučne v priamom predaji a konečnému zákazníkovi. Nie je povolené vykonávať predaj produktov značky LR na miestach, kam má verejnosť bežný prístup, napr. v predajniach či prevádzkach, na trhoch, v stánkoch, na výstavách, veľtrhoch, rôznych prehliadkach a podobne, ani na takých miestach produkty vystavovať za účelom predaja, s prípadným uvedením cien produktov.

4.2. LR partner je oprávnený používať pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy iba ofi ciálne marketingové a predajné materiály spoločnosti LR. LR partner sa zaväzuje uskutočňovať o značke LR, spoločnostiach zo skupiny LR, o produktoch LR a spôsoboch ich predaja iba také vyhlásenia, ktoré sú v súlade s ofi ciálnymi publikáciami a marketingovými materiálmi spoločnosti LR.

4.3. Všetky internetové aktivity LR partnerov sa riadia pravidlami Internetovej smernice, ktorá je LR partnerom k dispozícii v internej sekcii fi remných webových stránok www.lr-slovak.com pod kategóriou „Materiály ku stiahnutiu“.

4.4. LR partner sa zaväzuje neoslovovať (a to ani prostredníctvom iných osôb) iných LR partnerov alebo s nimi uzatvárať zmluvy či sprostredkovať uzatvorenie zmlúv, za účelom toho, aby títo iní LR partneri nadviazali spoluprácu (v akejkoľvek forme) s inou fyzickou či právnickou osobou, ktorá by bola vo vzťahu ku spoločnosti LR v konkurenčnom postavení, najmä s osobou, ktorá by mala rovnaký alebo obdobný predmet podnikania či spôsob predaja ako spoločnosť LR.

5. Započítanie a postúpenie
5.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči LR partnerovi, splatné aj nesplatné, proti akejkoľvek pohľadávke LR partnera voči spoločnosti LR, splatnej aj nesplatnej.

5.2. LR partner nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči spoločnosti LR alebo jej časť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LR.

6. Sponzorská línia a finančné odmeňovanie

6.1. LR partner berie na vedomie, že zmena tzv. sponzorskej línie počas trvania tohto záväzkového zmluvného vzťahu nie je možná. Manželia môžu pracovať samostatne s tým, že musí mať každý z nich vlastnú spísanú zmluvu o spolupráci a vlastný odobratý Štartovací set. Jeden z manželov musí byť registrovaný v prvej línii manžela/manželky alebo Sponzora, ktorý manžela/manželku pôvodne nasponzoroval. Dodržanie sponzorskej línie je zásadou distribučného systému LR a slúži na ochranu všetkých LR partnerov. Zámena sponzorskej línie nie je možná ani v prípadoch, kedy súčasný LR partner zamení sponzorskú líniu tým spôsobom, že bude pracovať pod iným Sponzorom na cudzie meno a táto skutočnosť bude zrejmá z aktivity jeho obratov a z dochádzky na semináre. Táto aktivita môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany spoločnosti LR. Nedodržanie vyššie popísaných podmienok môže taktiež viesť k vylúčeniu LR partnera a ukončeniu zmluvného vzťahu s LR. LR si vyhradzuje právo na schválenie Zmluvy či žiadosti o akúkoľvek zmenu jeho štruktúry LR partnerov.

6.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zásady pre finančné odmeňovanie za činnosť vykonávanú LR partnermi a Sponzormi podľa tejto Zmluvy sú uvedené v Marketingovom pláne. Nárok (podmienka) LR partnera na vyplácanie skupinových bonusov zo sprostredkovaných obratov jeho LR partnerov podľa marketingového plánu vzniká iba vtedy, pokiaľ ich riadne zaškolil a vykonáva ich priebežnú podporu. Dodatočnou podmienkou pre vyplácanie bonusov na vlastný obrat a obrat skupiny podľa marketingového plánu je za ukončený kalendárny mesiac dosiahnutie vlastného obratu vo výške min. 100 BH v danom mesiaci, za ktorý má byť bonus vyplatený. Vyplatenie bonusu na vlastný obrat a bonusu z obratu skupiny je tiež podmienené účasťou na štartovacom seminári LR.

7. Poplatky

7.1. V prípade odberu produktov LR prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb bude v prípade opätovného odoslania balíka spoločnosti LR (napr. v prípade jeho neprevzatia zo strany LR partnera) LR partnerovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 3,80 € vrátane DPH.

8. Udelenie oprávnenia na vyhotovovanie faktúr

8.1. LR partner, platiteľ DPH, týmto v súlade s § 72 ods. 4 zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) udeľuje spoločnosti LR oprávnenie na vyhotovovanie faktúr za poskytované služby podľa Zmluvy a Marketingového plánu. LR partner berie na vedomie, že podľa § 72 ods. 5 Zákona o DPH zodpovedá za správnosť údajov na faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia, a to aj, ak je faktúra vyhotovená spoločnosťou LR. LR partner sa zaväzuje, že príjme všetky faktúry vyhotovené spoločnosťou LR v súlade s týmto ustanovením, ak faktúry takto vyhotovené spoločnosťou LR budú spĺňať všetky náležitosti v zmysle Zákona o DPH. Spoločnosť LR je povinná vyhotoviť faktúru (so splatnosťou 15 dní od vyhotovenia) do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby, pokiaľ k prijatiu platby došlo pred dodaním tovaru alebo služby.

8.2. LR partner, ktorý nie je platiteľ DPH, týmto udeľuje spoločnosti LR oprávnenie na vyhotovovanie faktúr za poskytované služby podľa Zmluvy a Marketingového plánu. Spoločnosť LR je povinná vyhotoviť faktúru (so splatnosťou 15 dní od vyhotovenia) do 15 dní odo dňa vzniku nároku na odmenu LR partnera podľa Zmluvy a Marketingového plánu. Pre vylúčenie pochybností, pod pojmom „faktúra“ pre účely tohto bodu 1.2 sa nerozumie „faktúra“ v zmysle Zákona o DPH.

8.3. Spoločnosť LR ako aj LR partner súhlasia s tým, že faktúry budú vyhotovované v elektronickej podobe podľa § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH.

9. Zpracovanie osobných údajov

LR a LR Partner v rámci obchodného vzťahu spracovávajú čiastkové osobné údaje, najmä na základe systémov poskytovaných spoločnosťou LR a údajov zhromaždených spoločnosťou LR, prípadne LR partnerom, o iných LR partneroch. Preto sú LR a LR partner za ochranu osobných údajov spoločne zodpovední. Záväzky spoločného spracovania údajov sú rozdelené nasledovne: LR partner je zodpovedný (i) za zhromažďovanie údajov o objednávke od koncového zákazníka a za ich použitie pre priebeh objednávky rovnako ako (ii) za zhromažďovanie údajov o ním sprostredkovanom LR partnerovi a za ich použitie výhradne pre predajné účely, najmä k starostlivosti o jemu pridelenému LR partnerovi. LR je zodpovedná za poskytovanie systémov používaných na centrálne spracovanie údajov. S týmito systémami LR spracováva údaje LR partnera pre priebeh objednávok, výpočet provízií a kvalifikačných stupňov LR partnera ako aj pre predajné účely.

Spoločnosť LR poskytuje LR partnerovi pre neho relevantné údaje o LR partnerovi. Za zdieľanie informácií a poskytovanie informácií príslušným LR partnerom zodpovedá výhradne LR. LR Partner pritom na požiadanie primerane podporuje LR. LR Partner sa zaväzuje dodržiavať všetky zmluvné a / alebo zákonné predpisy na ochranu údajov. LR Partner sa zaväzuje, že bezodkladne predloží LR prípadné úradné otázky.

10. Spôsoby ukončenia Zmluvy

10.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká za týchto podmienok: (i) pokiaľ LR partner neodoberie Štartovací set v lehote 30 dní od podpisu tejto Zmluvy LR partnerom a spoločnosťou LR, zaniká táto Zmluva uplynutím uvedenej 30 dňovej lehoty, alebo (ii) pokiaľ LR partner neodoberie od spoločnosti LR v priebehu 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov produkty LR, ktoré sú bodovo ohodnotené, zaniká táto Zmluva uplynutím uvedenej 12 mesačnej lehoty.

10.2. Všetky zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodov, a to s výpovednou dobou v dĺžke 1 mesiaca.

10.3. V prípade ukončenia tejto Zmluvy stráca LR partner právo na využitie prípadných zliav, výhod, či programov poskytovaných spoločnosťou LR, ktoré LR partner ku dňu ukončenia tejto Zmluvy nevyužil.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania všetkými zúčastnenými stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej a súhlasia s jej znením. Na dôkaz vyššie uvedeného zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.

11.2. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa riadi právom Slovenskej republiky.