Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto Zmluva o spolupráci (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára ako nepomenovaný kontrakt v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Pokiaľ je v tejto

Zmluve uvedený LR partner, myslí sa tým aj Tímový LR partner, pokiaľ nie je špecificky uvedené inak.

1.2. Obchodné podmienky k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sú uvedené v dokumente s názvom „Marketingový plán“. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sa s Marketingovým plánom dôkladne oboznámili a jeho obsah je im známy.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť LR je oprávnená Marketingový plán jednostranne v primeranej miere meniť. Zmena Marketingového plánu bude ostatným zmluvným stranám oznámená prostredníctvom webových stránok LR. Ak niektorá zmluvná strana so zmenou Marketingového plánu nebude súhlasiť, je táto zmluvná strana oprávnená Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba predstavuje jeden mesiac a plynie odo dňa oznámenia podľa predchádzajúcej vety.

1.4. V prípade, že je účastníkom tejto Zmluvy aj Tímový LR partner, uplatnia sa práva a povinnosti LR partnera podľa Zmluvy spoločne a nerozdielne na LR partnera a Tímového LR partnera.

2. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca medzi spoločnosťou LR a LR partnerom, v zmysle ktorej bude LR partner nakupovať od spoločnosti LR produkty značky LR a tieto produkty podľa svojej voľby samostatne užívať alebo ich vo forme osobného predaja predávať ďalej konečným zákazníkom, a tiež úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán.

2.2. LR partner je povinný po uzatvorení tejto Zmluvy odobrať „Štartovací set“ zložený z produktov LR podľa vlastného výberu a aktuálnej ponuky (ďalej len „Štartovací set“), inak táto Zmluva zaniká v súlade s článkom 9.1. nižšie.

3. Forma spolupráce

3.1. Oprávnenie pre LR partnera na nákup produktov značky LR od spoločnosti LR vzniká ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3.2. LR partner nakupuje a predáva produkty značky LR pod svojim menom a na svoj účet. LR partner nie je v pracovnoprávnom ani obdobnom pomere ku spoločnosti LR a ani nesmie taký dojem vzbudzovať. LR partner nevystupuje ani  neobchoduje ako zamestnanec spoločnosti LR ani ako osoba akokoľvek splnomocnená či poverená zo strany spoločnosti LR. Zmluvná spolupráca so spoločnosťou LR nezakladá obchodné zastúpenie v zmysle § 652 a nasl. Obchodného zákonníka ani inú formu zastúpenia a LR partner nesmie taký dojem vzbudzovať.

3.3. LR partner je povinný sám si zaistiť príslušné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, pokiaľ je takéto oprávnenie vyžadované právnymi predpismi, a sám plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho z tejto činnosti vyplývajú, vrátane

povinností vyplývajúcich najmä z daňových a živnostenských predpisov. LR partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť LR o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa oprávnenia na podnikanie a daňovej registrácie.

3.4. LR partner sa zaväzuje samostatne sa zoznamovať s prípadnými zmenami Marketingového plánu či iných dokumentov (ktoré budú zverejnené prostredníctvom webových stránok LR www.lr-slovak.com).

4. Spôsob objednávania produktov LR

4.1. LR partner môže v spoločnosti LR objednávať produkty LR najmä týmito spôsobmi: (i) elektronicky prostredníctvom webových stránok, (ii) telefonicky, (iii) písomne alebo (iv) osobne v prevádzke spoločnosti LR. Vo svojej objednávke

je LR partner povinný uviesť svoje číslo LR partnera.

5. Záväzný spôsob predaja a prezentácia produktov LR

5.1. Predaj produktov značky LR sa vykonáva výlučne v priamom predaji a konečnému zákazníkovi. Nie je povolené vykonávať predaj produktov značky LR na miestach, kam má verejnosť bežný prístup, napr. v predajniach či prevádzkach,

na trhoch, v stánkoch, na výstavách, veľtrhoch, rôznych prehliadkach a podobne, ani na takých miestach produkty vystavovať za účelom predaja, s prípadným uvedením cien produktov.

5.2. LR partner je oprávnený používať pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy iba ofi ciálne marketingové a predajné materiály spoločnosti LR. LR partner sa zaväzuje uskutočňovať o značke LR, spoločnostiach zo skupiny LR, o produktoch

LR a spôsoboch ich predaja iba také vyhlásenia, ktoré sú v súlade s ofi ciálnymi publikáciami a marketingovými materiálmi spoločnosti LR.

5.3. Všetky internetové aktivity LR partnerov sa riadia pravidlami Internetovej smernice, ktorá je LR partnerom k dispozícii v internej sekcii fi remných webových stránok www.lr-slovak.com pod kategóriou „Materiály ku stiahnutiu“.

5.4. LR partner sa zaväzuje neoslovovať (a to ani prostredníctvom iných osôb) iných LR partnerov alebo s nimi uzatvárať zmluvy či sprostredkovať uzatvorenie zmlúv, za účelom toho, aby títo iní LR partneri nadviazali spoluprácu (v akejkoľvek forme) s inou fyzickou či právnickou osobou, ktorá by bola vo vzťahu ku spoločnosti LR v konkurenčnom postavení, najmä s osobou, ktorá by mala rovnaký alebo obdobný predmet podnikania či spôsob predaja ako spoločnosť LR.

6. Sponzorská línia a fi nančné odmeňovanie

6.1. Otázky týkajúce sa tzv. „sponzorských línií“ a finančného odmeňovania LR partnerov sú bližšie upravené v Marketingovom pláne.

7. Poplatky

7.1. V prípade odberu produktov LR prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb bude v prípade opätovného odoslania balíka spoločnosti LR (napr. v prípade jeho neprevzatia zo strany LR partnera) LR partnerovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 5,36 EUR vrátane DPH.

8. Udelenie oprávnenia na vyhotovovanie faktúr

8.1. LR partner, platiteľ DPH, týmto v súlade s § 72 ods. 4 zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) udeľuje spoločnosti LR oprávnenie na vyhotovovanie faktúr za poskytované

služby podľa Zmluvy a Marketingového plánu. LR partner berie na vedomie, že podľa § 72 ods. 5 Zákona o DPH zodpovedá za správnosť údajov na faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia, a to aj, ak je faktúra vyhotovená spoločnosťou LR. LR partner sa zaväzuje, že príjme všetky faktúry vyhotovené spoločnosťou LR v súlade s týmto ustanovením, ak faktúry takto vyhotovené spoločnosťou LR budú spĺňať všetky náležitosti v zmysle Zákona o DPH. Spoločnosť LR je povinná vyhotoviť faktúru (so splatnosťou 15 dní od vyhotovenia) do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby, pokiaľ k prijatiu platby došlo pred dodaním tovaru alebo služby.

8.2. LR partner, ktorý nie je platiteľ DPH, týmto udeľuje spoločnosti LR oprávnenie na vyhotovovanie faktúr za poskytované služby podľa Zmluvy a Marketingového plánu. Spoločnosť LR je povinná vyhotoviť faktúru (so splatnosťou 15 dní od vyhotovenia) do 15 dní odo dňa vzniku nároku na odmenu LR partnera podľa Zmluvy a Marketingového plánu. Pre vylúčenie pochybností, pod pojmom „faktúra“ pre účely tohto bodu 1.2 sa nerozumie „faktúra“ v zmysle Zákona o DPH.

8.3. Spoločnosť LR ako aj LR partner súhlasia s tým, že faktúry budú vyhotovované v elektronickej podobe podľa § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH.

9. Spôsoby ukončenia Zmluvy

9.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká za týchto podmienok: (i) pokiaľ LR partner neodoberie Štartovací set v lehote 30 dní od podpisu tejto Zmluvy LR partnerom a spoločnosťou LR, zaniká táto Zmluva uplynutím uvedenej 30 dňovej lehoty, alebo (ii) pokiaľ LR partner neodoberie od spoločnosti LR v priebehu 12 kalendárnych po sebe nasledujúcich mesiacov produkty LR, ktoré sú bodovo ohodnotené, zaniká táto Zmluva uplynutím uvedenej 12 mesačnej lehoty.

9.2. Všetky zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodov, a to s výpovednou dobou v dĺžke 1 mesiaca.

9.3. V prípade ukončenia tejto Zmluvy stráca LR partner právo na využitie prípadných zliav, výhod, či programov poskytovaných spoločnosťou LR, ktoré LR partner ku dňu ukončenia tejto Zmluvy nevyužil.

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov

10.1. Podpisom tejto Zmluvy Sponzor a LR partner v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobních údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), dávajú spoločnosti LR ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobních údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, fotografi a či iná podobizeň odhaľujúca totožnosť dotknutej osoby, miesto bydliska alebo miesto podnikania, elektronické kontaktné údaje (najmä e-mailová adresa,

telefónne číslo) a výška peňažného plnenia prijatého zo vzťahu so spoločnosťou LR založeného touto Zmluvou, a to za účelom vedenia obchodnej administratívy, evidencie zmluvných vzťahov a propagácie predaja a predajnej siete spoločnosti LR. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov podľa prvej vety tohto ustanovenia sa vzťahuje na spracúvanie uvedených osobných údajov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. Sponzor a LR partner ďalej  výslovne súhlasia s tým, že spoločnosť LR môže zverejňovať ich osobné údaje v rozsahu, v akom sú tieto spracúvané na základe vyššie uvedeného súhlasu, v obchodných a propagačných tlačovinách vydávaných spoločnosťou LR. Sponzor a LR partner ďalej berú na vedomie a súhlasia s tým, že tieto osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnosti LR Health & Beauty Systems GmbH, so sídlom Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, Spolková republika Nemecko, IČ: 304/5983/1976, ako ďalšiemu prevádzkovateľovi, organizačne nadriadenému LR partnerovi a ďalej osobám vlastniacim spoločnosť LR alebo ovládajúcim spoločnosť LR (Zoznam takýchto osôb dostupný na www.lr-slovak.com), a to vrátane ich právnych nástupcov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté na spracúvanie uvedeným subjektom mimo Slovenskej republiky v rámci územia štátov EÚ.

10.2. Sponzor a LR partner potvrdzujú, že boli poučení o tom, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok neuzavretie tejto Zmluvy zo strany spoločnosti LR. Sponzor a LR partner tiež potvrdzujú, že boli poučení o ich právach ako dotknutých osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, najmä o práve (i) na prístup k osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú nich spracúvané osobné údaje, vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov, vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané ako aj zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania), (ii) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (iii) vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, (iv) vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (iv) namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, a (v) podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pri podozrení, že ich osobné údaje sa spracúvajú neoprávnene.

10.3. Sponzor a LR partner zároveň berú na vedomie, že po uzavretí tejto Zmluvy je spoločnosť LR oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy aj bez ich súhlasu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania všetkými zúčastnenými stranami. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej a súhlasia s jej znením. Na dôkaz vyššie uvedeného zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.

11.2. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa riadi právom Slovenskej republiky.