Obchodné podmienky

 

Obchodní podmínky pro LR partnera

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) se sjednává jako nepojmenovaný kontrakt ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud je v této Smlouvě uveden LR partner, myslí se tím také Týmový LR partner (kterým se rozumí, LR Partner, který spolupracuje na jednom partnerském čísle s jiným LR Partnerem), pokud není specificky uvedeno jinak. LR partnerem je fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná, tedy plně způsobilá k právnímu jednání.

1.2. Nedílnou součástí Smlouvy je mimo jiné Kariérní plán, který stanoví pravidla provizí z prodejů produktů značky LR a bonusů pro LR partnery, dostupný na webových stránkách společnosti LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. se sídlem Závodní 1613/2, Hrabůvka, 700 30 Ostrava (dále jen „společnost LR“)

1.3. V případě, že je účastníkem smlouvy Týmový LR partner, uplatní se práva a povinnosti LR partnera dle Smlouvy společně a nerozdílně na LR partnera a Týmového LR partnera.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je spolupráce mezi společností LR a LR partnerem, v rámci níž bude LR partner nakupovat od společnosti LR produkty značky LR a tyto produkty dle své volby buď samostatně užívat, nebo je ve formě osobního prodeje dále prodávat koncovým zákazníkům
a dále úprava dalších práv a povinností smluvních stran.

2.2. LR partner je povinen po uzavření této Smlouvy odebrat „Startovací sadu“ složenou z produktů LR dle vlastního výběru a aktuální nabídky (dále jen „Startovací sada“), jinak Smlouva zaniká v souladu s článkem 10.1. níže.

3. Forma spolupráce

3.1. Oprávnění pro LR partnera k nákupu produktů značky LR od společnosti LR vzniká ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. potvrzením registrace LR partnera na základě registrační SMS, zaslané na jím udané mobilní telefonní číslo.

3.2. LR partner nakupuje a prodává produkty značky LR svým jménem a na svůj účet. LR partner není v pracovním ani obdobném poměru ke společnosti LR a ani nesmí takový dojem vzbuzovat. LR partner nevystupuje ani neobchoduje jako zaměstnanec společnosti LR ani jako osoba jakkoli pověřená ze strany společnosti LR. Smluvní spolupráce se společností LR nezakládá obchodní zastoupení ve smyslu ust. § 2483 Občanského zákoníku ani jinou formu zastoupení a LR partner nesmí takový dojem vzbuzovat.

3.3. LR partner je povinen sám si zajistit příslušné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, pokud je takové oprávnění vyžadováno právním předpisem, a sám plnit veškeré povinnosti, které pro něj z této činnosti plynou, včetně povinností plynoucích zejména z daňových a živnostenských předpisů. LR partner se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost LR prokazatelnou formou (dopisem, autorizovaným požadavkem) o veškerých změnách týkajících se oprávnění k podnikání a daňové registrace.

3.4. LR partner se zavazuje samostatně se seznamovat se změnami dokumentů: Kariérní plán, Prohlášení
o ochraně osobních údajů, Prohlášení o ochraně dat LR e-shopu, Dodací a platební podmínky, Reklamační řád, Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje. O aktualizacích těchto dokumentů bude LR partner ze strany společnosti LR vždy řádně a včas informován pomocí
e-mailové komunikace
a prostřednictvím webových stránek společnosti LR www.lr-czech.comwww.lr-slovak.com.

4. Závazný způsob prodeje a prezentace produktů LR

4.1. Prodej produktů značky LR se provádí výlučně v přímém prodeji a koncovému zákazníkovi. Není povoleno provádět prodej produktů značky LR na místech, kam má veřejnost běžný přístup (např. v prodejnách či provozovnách, na trzích, stáncích, výstavách, veletrzích, různých přehlídkách apod.), ani na takových místech produkty vystavovat za účelem prodeje, s případným uvedením cen produktů.

4.2. LR partner je oprávněn používat při své činnosti dle Smlouvy pouze oficiální marketingové
a prodejní materiály společnosti LR. LR Partner se zavazuje činit o značce LR, společnostech ze skupiny LR, o produktech LR a způsobu jejich prodeje pouze taková prohlášení, která jsou v souladu s oficiálními publikacemi a marketingovými materiály společnosti LR.

4.3. Veškeré internetové aktivity LR partnerů, včetně prodeje produktů značky LR prostřednictvím internetových obchodů a sociálních sítí se řídí pravidly dokumentu Pravidla a etické zásady online prezentace a prodeje, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy a je LR partnerům k dispozici v interní sekci firemních webových stránek www.lr-czech.com nebo www.lr-slovak.com  pod kategorií „Materiály ke stažení“.

4.4. LR partner se zavazuje neoslovovat (a to ani prostřednictvím jiných osob) jiné LR partnery či s nimi uzavírat smlouvy či zprostředkovávat uzavření smluv za účelem toho, aby tito jiní LR partneři navázali spolupráci (v jakékoli formě) s jinou fyzickou či právnickou osobou, která by byla ve vztahu ke společnosti LR v konkurenčním postavení, zejména s osobou, která by měla stejný či obdobný předmět podnikání či způsob prodeje jako společnost LR.

5. Započtení a postoupení

5.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že společnost LR je oprávněna započíst veškeré své pohledávky vůči LR partnerovi, splatné i nesplatné, proti jakékoliv pohledávce LR partnera vůči společnosti LR, splatné i nesplatné.

5.2. LR partner není oprávněn postoupit pohledávku vůči společnosti LR nebo její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti LR.

5.3. LR partner není výslovně oprávněn postoupit smlouvu ve smyslu ust. § 1895 Občanského zákoníku. Společnost LR je oprávněna smlouvu postoupit i bez souhlasu LR partnera.

6. Bonusy a Sponzorská linie

6.1. Pravidla pro výpočet bonusů  na základě realizovaného obratu LR partnera a Sponzora (LR partner, který vytváří Sponzorskou linii, tím, že registruje nové LR partnery) u LR dle Smlouvy o spolupráci jsou uvedeny v Kariérním plánu. Nárok (podmínka) LR partnera na vyplácení bonusů dle Kariérního plánu ze zprostředkovaných obratů jím získaných LR partnerů vzniká pouze tehdy, pokud LR partner provádí jejich řádné zaškolení a průběžnou podporu. Dodatečnou podmínkou pro vyplacení bonusů z vlastního obratu a obratu struktury dle Kariérního plánu je dosažení vlastního obratu ve výši min. 100 BH za daný ukončený kalendářní měsíc, za který má být bonus vyplacen a účast na Startovacím semináři LR.

6.2. LR partner bere na vědomí, že změna tzv. Sponzorské linie (vztah Sponzor – LR partner) po dobu trvání Smlouvy není možná. Dodržení Sponzorské linie je hlavní zásadou distribučního modelu LR a slouží k ochraně všech LR partnerů. Záměna Sponzorské linie není možná ani v případě, kdy stávající LR partner změní Sponzorskou linii tak, že bude pracovat pod jiným Sponzorem na cizí jméno a tato skutečnost bude zřejmá a prokazatelná na základě aktivity jeho obratů a účasti na seminářích. Nedodržení výše popsaných podmínek opravňuje společnost LR k vypovězení Smlouvy s okamžitou účinností. Manželé mohou pracovat samostatně s tím, že každý z nich musí uzavřít samostatnou Smlouvu o spolupráci, odebrat vlastní Startovací sadu, přičemž jeden z manželů musí být registrován v první linii manžela/manželky anebo Sponzora, který manžela/manželku nasponzoroval. Společnost LR si vyhrazuje právo na schválení Smlouvy o spolupráci či žádosti o jakoukoliv změnu ve struktuře LR partnerů.

7. Poplatky

7.1. Platební podmínky společnosti LR se řídí dokumentem Dodací a platební podmínky.(odkaz na dokument)

8. Zmocnění k vystavování faktur

8.1. LR partner, kterým je plátce daně z přidané hodnoty, tímto v souladu s ust. § 28 odst. 6 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) zmocňuje společnost LR k vystavování daňových dokladů za poskytované služby dle Smlouvy a Kariérního plánu. LR partner bere na vědomí, že dle ust. § 26 odst. 4 Zákona o DPH odpovídá za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě. LR partner se zavazuje, že přijme veškeré daňové doklady vystavené společností LR v souladu s tímto ustanovením. Daňové doklady vystavené společností LR budou splňovat veškeré náležitosti dle Zákona o DPH. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a LR partnerovi vznikla k datu přijetí této platby povinnost přiznat daň na výstupu.

8.2. LR partner, který není plátcem daně z přidané hodnoty, tímto zmocňuje společnost LR k vystavování faktur za poskytované služby dle Smlouvy a Kariérního plánu. Společnost LR je povinna vystavit daňový doklad se splatností 15 dní od vystavení do 15 dnů ode dne vzniku nároku na odměnu LR Partnera dle Smlouvy a Kariérního plánu.

8.3. Společnost LR i LR partner souhlasí s tím, že budou daňové doklady vystavovány v elektronické podobě dle ust. § 26 odst. 3 Zákona o DPH.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Společnost LR zpracovává osobní údaje na základě těchto dokumentů: Prohlášení o ochraně osobních údajů, Prohlášení o ochraně dat LR e-shopu.

 10. Způsoby ukončení Smlouvy

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká za těchto podmínek: (i) pokud LR partner neodebere Startovací sadu ve lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy mezi LR partnerem a společností LR, zaniká Smlouva uplynutím uvedené 30denní lhůty, nebo (ii) pokud LR partner neodebere od společnosti LR v průběhu 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích produkty LR (nezahrnuje prodejní pomůcky a jiné podpůrné produkty, které nemají stanovenu Bodovou hodnotu – BH dle Velkoobchodního ceníku), zaniká Smlouva uplynutím uvedené 12měsíční lhůty. V průběhu 12měsíční lhůty nečinnosti partnera není možné, aby se tento LR partner znovu registroval u jiného Sponzora.

10.2. Všechny smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu kdykoli vypovědět bez uvedení důvodu, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po obdržení výpovědi.

10.3. V případě ukončení Smlouvy ztrácí LR partner právo na využití případných slev, výhod či programů poskytovaných společností LR, které LR partner ke dni ukončení Smlouvy nevyužil.

11. Právo změny Obchodních podmínek pro LR partnera a dalších součástí smluvní dokumentace

11.1. Smluvní strany sjednávají, že společnost LR je oprávněna jednostranně v přiměřené míře měnit:

11.2 Změna výše uvedených dokumentů bude LR Partnerovi oznámena prostřednictvím webových stránek společnosti LR a také e-mailem zaslaným LR Partnerovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti
o registraci. V případě, že LR partner se změnou jakéhokoliv dokumentu nebude souhlasit, je oprávněn Smlouvu do 10 dnů od doručení e-mailu s oznámením změny vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu všech zúčastněných stran. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, rozumí jí a s jejím zněním souhlasí. V případě uzavření registrace LR partnera prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách www.lr-czech.com nebo www.lr-slovak.com  nabývá Smlouva účinnosti potvrzením skutečnosti, že se LR partner seznámil s dokumenty, které mu byly zpřístupněny po registraci. LR partner potvrzuje registraci odpovědí na registrační SMS textem „ANO“, případně potvrdí odkaz v ní obsažený. Uzavření smlouvy bude ze strany společnosti LR potvrzeno zasláním zprávy na e-mailovou adresu zadanou LR partnerem při registraci.

12.2. Smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právem České republiky.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1. 12. 2020